Stránka je zabezpečena pomocí SSL

Vše, co potřebujete vědět o oddlužení

 

Je pro vás každý den noční můrou? Dluhy vám přerůstají přes hlavu a už ani nevíte kolik je proti vám vedených exekucí? Rádi byste se vrátili do běžného života bez finančních závazků? Existuje řešení a tím je oddlužení.

Druhy úpadku

Platební neschopnost 

V platební neschopnosti se nachází dlužník, který současně:

 • má více než jednoho věřitele
 • má dluhy po splatností více než 30 dnů
 • není schopen tyto závazky včas a v dostatečné míře plnit (neplní závazky déle než 3 měsíce po splatnosti, rovněž není možné pohledávky uspokojit pomocí exekuce)

Předlužení

Fyzická osoba, fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která má:

 • více než jednoho věřitele
 • souhrnná výše závazků přesahuje hodnotu jeho majetku

To, že jste se pouze o několik dní zpozdili s placením vašich závazků neznamená, že se nacházíte v úpadku.

Jak mohu řešit úpadek?

Jsou tří možnosti jak řešit úpadek:

Konkurs

Konkurs mohou vyhlásit jak fyzické tak i právnické osoby. Jde o likvidační způsob řešení úpadku. Spočívá v kompletním zpeněžením veškerého majetku dlužníka a následně dojde alespoň k částečnému uspokojení vzniklých pohledávek. 

Je potřeba opomenout, že neuhrazené pohledávky nezanikají a jejich věřitelé se mohou domáhat svých práv.

Reorganizace

Je určena pro fyzické osoby, které podnikají a právnické osoby. Při tomto řešení úpadku je zachován provoz dlužníkova podniku, ale musí splnit ozdravná opatření.

 • podmínkou je roční obrat minimálně ve výši 50 000 000 Kč nebo 50 zaměstnanců

Oddlužení

Je určeno pro fyzické i právnické osoby, jenž nepodnikají a jejich dluhy nepramení z podnikatelské činnosti. Velkou výhodou oproti konkursu je, že po skončení oddlužení může být odpuštěna část nesplacených pohledávek.

Jsem v úpadku a rád bych to řešil insolvencí, co mám dělat?

Je možné si podat insolvenční návrh, ke kterému musíte také připojit návrh na povolení oddlužení. Podrobnější informace ohledně toho, kdo dokumenty sepisuje, podává a kdo je za tyto náležitosti odměněn naleznete ZDE.

Jaký soud bude řešit mojí insolvenci?

To se odvíjí od místa vašeho bydliště, insolvencí se tedy bude zabývat příslušný krajský soud. Kompletní seznam soudů v České republice.

Jak zjistím, že soud obdržel insolvenční návrh?

K tomu slouží insolvenční rejstřík, kde jej podle svých iniciál a spisové značky naleznete. 

Co se bude dít dál?

Následně proběhne zahájení insolvenčního řízení, jednotliví věřitelé mohou zde své pohledávky uplatnit pomocí příslušné přihlášky. Po zahájení ins. řízení není možné nikterak manipulovat s vaším majetkem nebo jej přepisovat na jiné osoby. 

Po přezkoumání soudem dojde k rozhodnutí, zda se nacházíte v úpadku či nikoli, které zahrnuje případné povolení k oddlužení. To obsahuje:

 • výzvu, aby věřitelé sdělili  svůj zájem o výkonu funkce ve věřitelském orgánu
 • povinnosti dlužníka platit zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce

Insolvenční správce

Insolvenční soud vybere insolvenčního správce, který má za úkol zhotovit seznam všeho movitého i nemovitého majetku. Vy jste povinni s ním spolupracovat a umožnit mu vstup do vaší nemovitosti. 

Dále se zabývá přihlášenými pohledávkami a určuje, zda na ně mají nárok a jsou v zákonné výši. V některých případech může insolvenční správce pohledávku popřít.

  Jaké jsou podmínky oddlužení?

 • poctivý záměr
 • splácet v dostatečné výši odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce + minimálně stejnou částku ostatním věřitelům +výživné ze zákona a odměnu sepisovatele
 • plnit své povinnosti v probíhajícím insolvenčním řízení
 • absence kvalifikované insolvenční historie

Jakou formou může být oddlužení realizováno?

 1. plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty - dlužník je povinen hradit měsíční splátky věřitelům a také je prodán jeho majetek. Pokud není řízení prodlouženo trvá tato forma maximálně 5 let.
 2. zpeněžení majetkové podstaty - veškerý majetek dlužníka (movitý i nemovitý) je prodán ve dražbě nebo mimo ni a za utržené finance je odměněn insolvenšní správce a zbytek je rozdělen mezi věřitele podle míry účasti pohledávek.

Je možné zažádat o nižší splátky?

Ano, ale mějte na paměti, že tuto žádost musíte uvést již v návrhu na povolení oddlužení. Není povinností soudu vám vyhovět.

Jak platit splátky?

Výše předem určené splátky vám bude automaticky strhávat váš zaměstnavatel a peníze bude zasílat insolvenčnímu správci.

Co s dluhy, které během oddlužení nezvládnu splatit?

Za předpokladu, že splníte všechny své povinnosti, které se pojí s oddlužením insolvenční soud vás osvobodí uhrazení zbylých pohledávek.

Může dojít k úplnému přerušení oddlužení v jeho průběhu?

Ano, tato skutečnost může nastat pokud:

 • neplníte své povinnosti - zatajujete příjmy, nekomunikujete se soudem nebo insolvenčním správcem atd.
 • vznik finančního závazku po schválení oddlužení, který je déle než 30 dnů po splatnosti 
 • sami to navrhnete
 • pokud bude zjištěno, že oddlužením sledujete nepoctivý záměr
 • pokud nebudete moci splácet delší dobu jak 3 měsíce odměnu insolvenčnímu správci + jeho hotové výdaje a pohledávky na běžném výživném ze zákona

 

 

 

Máte zájem o půjčku?

 

Společnost INTERSTORE CAPITAL s.r.o. není zprostředkovatelem ani poskytovatelem půjčky, nýbrž pouze správcem reklamních kampaní a správcem této domény. Společnost INTERSTORE CAPITAL s.r.o. je vázaným zástupcem firmy VOLSOR s.r.o., IČO: 013 85 011; DIČ: CZ01385011 sídlem Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 392/9, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201387 Tyto Internetové stránky jsou napojeny na automatizovaný systém Volsor na vyhledávání finančních služeb, a to konkrétně půjček, zápůjček, úvěrů nebo jiných obdobných finančních služeb (dále též jen Systém). Systém pouze zpracovává žádosti zájemců o finanční služby třetích osob – úvěrových společností. Systém samostatně neposkytuje žádné finanční služby, pouze spojuje zájemce o finanční služby s úvěrovými společnostmi.

 

Copyright © 2015 - 2019 XXLCredit.cz. *Informace uvedené na těchto stránkách jsou pouze orientační a nemusí být aktuální. Podmínky se liší podle vybrané úvěrové společnosti.