Stránka je zabezpečena pomocí SSL

Pravidla zpracování osobních údajů

Tato pravidla zpracování osobních údajů navazují na souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem přijímání obchodních sdělení, který zaškrtnutím předmětného políčka udělujete společnosti VOLSOR s.r.o., IČO: 013 85 011, se sídlem Praha, Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 392/9, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201387 (dále jen VOLSOR) a dalším subjektům uvedeným v dokumentu Seznam poskytovatelů (dále jen Poskytovatel).

Po udělení souhlasu budou správci Vašich osobních údajů společnost VOLSOR a Poskytovatelé (dále společně jen Správci).

VOLSOR je společností zabývající se internetovým marketingem v oblasti nabízení finančních produktů, služeb, telekomunikačních služeb, slevových akcí a pracovních nabídek. VOLSOR nenabízí a neposkytuje prostřednictvím svých internetových stránek (dále též jen "Internetové stránky" nebo jen "web") žádné vlastní finanční produkty a služby, např. půjčky či jiné finanční produkty a ostatní služby.

Internetové stránky obsahují nabídky finančních a ostatních služeb Poskytovatelů. Poskytovatelé jsou obchodní společnosti poskytující krátkodobé půjčky, zápůjčky, bankovní a nebankovní úvěry, bankovní a nebankovní účty, pojistné produkty, slevy a slevové kupony na služby a zboží, telekomunikační služby, pracovní nabídky nebo jiné obdobné produkty a služby (dále též jen "Finanční a ostatní služby").

Tato pravidla mají za úkol vymezit práva a povinnosti společnosti VOLSOR a Poskytovatelů ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů, zejména pak stanovení účelů zpracovávání osobních údajů, doby uchovávání osobních údajů, podmínek předávání osobních údajů, rozsahu a prováděných operací s osobními údaji a shrnutí Vašich práv vůči společnosti VOLSOR a Poskytovatelům ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů.

Seznámením s těmito pravidly a následným zaškrtnutím předmětného pole bude z Vaší strany udělen poučený, výslovný, dobrovolný a srozumitelný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dle těchto pravidel.

1. Účel zpracování a rozsah zpracovávaných osobních údajů

Vaše osobní údaje budou Správci po udělení souhlasu zpracovávat pouze za následujícími účely:

 • vyřízení žádosti o poskytnutí Finanční a ostatní služby společností VOLSOR včetně ověření Vaší bonity nahlížením do příslušných registrů uvedených v čl. 1.1 níže (dle Souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely posouzení žádosti o poskytnutí Finanční a ostatní služby);
 • zasílání obchodních sdělení VOLSOR, včetně obchodních sdělení třetích stran (dle Marketingového souhlasu podle čl. 1.2 níže) a
 • statistické zpracování a kontrolní ověřování pravdivosti zadaných údajů pro účely VOLSOR.

Pro jiné účely, než výše uvedené jsou Správci oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje pouze pokud je to jejich právní povinnost (např. povinnost identifikovat klienta podle předpisů proti praní špinavých peněz a financování terorismu) nebo je to nezbytné pro ochranu práv či oprávněných zájmů Správce (např. pro účely vymáhání případných pohledávek za Vámi).

1.1 Vyřízení žádosti o poskytnutí Finanční a ostatní služby (Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely posouzení žádosti o poskytnutí Finanční a ostatní služby)

Pro účely vypracování nabídky na poskytnutí Finanční a ostatní služby Poskytovatelem a určení Vaší bonity musíme zpracovávat následující osobní údaje:

Jméno, Příjmení, Telefon, E-mailová adresa, IP adresa, Parametry URL během podání aplikace, URL ze které uživatel přišel, URL na které byl vyplněn formulář, User agent, Adresa trvalého bydliště, Kontaktní adresa, Rodné číslo, Datum narození, Číslo občanského průkazu, IČO, Kontaktní telefon, E-mailová adresa, Bankovní spojení, Pohlaví, Rodinný status, Nejvyšší dosažené vzdělání, Počet vyživovaných dětí, Vlastnictví nemovitosti, Zdroj příjmů, Čistý měsíční příjem, Odpracované měsíce, Obor, Povolání, Název společnosti zaměstnavatele, Adresa zaměstnavatele, Kontaktní údaje zaměstnavatele, Délka trvání pracovního poměru, Forma bydlení, Délka pobytu na uvedené adrese, Přibližné měsíční výdaje, Exekuce, Insolvence, Dluhy.

V souvislosti s posuzováním Vaší žádosti budeme dále získávat (ověřovat) Vaše údaje z následujících registrů:

 • Nebankovní registr kreditních informací a scoring – Intrum Justitia Czech, s.r.o.;
 • Centrální evidence exekucí provozovaná Exekutorskou komorou České republiky;
 • Databáze Ministerstva vnitra České republiky pro ověření platnosti osobních dokladů;
 • Databáze Maxmind.com pro kontrolu IP adresy – MaxMind, Inc.;
 • Insolvenční rejstřík zřízený Ministerstvem spravedlnosti České republiky; a
 • Administrativní registr ekonomických subjektů zřízený Ministerstvem financí České republiky.

(dále jen Registry)

Údaje získané z Registrů poslouží zejména k posouzení Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky (včetně informací o povaze a rozsahu Vašich případných porušení předchozích závazků). Tyto informace bude společnost VOLSOR předávat Poskytovatelům, aby mohli vyhovět požadavkům zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého před poskytnutím Finanční a ostatní služby musí Poskytovatelé řádně posoudit Vaši úvěruschopnost.

1.2 Zasílání obchodních sdělení (Marketingový souhlas)

Pro účely zasílání obchodních sdělení, včetně obchodních sdělení třetích stran musíme zpracovávat Vaše níže uvedené osobní údaje:

Kontaktní údaje: Jméno, Příjmení, Telefon, E-mailová adresa.

Pro účely přesnějšího cílení nabídek, které budou pro Vás zajímavé musíme dále zpracovat následující údaje o Vás: Historie Vaších žádostí o Finanční a ostatní služby, včetně výsledků vyhodnocení Vaše žádosti Poskytovateli služeb. Informace o Vaší ekonomické situaci podle dat uvedených ve Vaší žádosti, případně žádostech (Zdroj příjmu, forma bydlení).

Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je realizace přímého marketingu VOLSORU formou zasílání obchodních sdělení o Finančních a ostatních službách Správců a třetích stran na Vaši emailovou adresu nebo Váš telefon (formou sms zpráv či zpráv ve formě Instant Messaging (IM), Facebook messenger, Viber, Whatsapp, Skype, Telegram a Slack) a také formou Push notifikací. Toto zpracování osobních údajů je činěno na základě Vašeho souhlasu, který může být Vámi kdykoliv odvolán.

Vůči zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv vznést námitku tím, že se odhlásíte z odběru emailových zpráv nebo zpráv ve formě sms, Instant Messaging (IM), Facebook messenger, Viber, Whatsapp, Skype, Telegram a Slack.

2 Doba zpracování osobních údajů a odvolání souhlasu

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu (po dobu, po kterou bude trvat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů). Po uplynutí doby zpracování budou Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu zlikvidovány, pokud není právním předpisem stanoveno jinak, Správci nesvědčí oprávněný právní zájem či je další zpracování nutné pro ochranu práv Správce.

2.1 Doba zpracování ve vztahu k Souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely posouzení žádosti o poskytnutí Finanční a ostatní služby

Souhlas Vámi udělený pro tyto účely zpracování je udělen na dobu neurčitou, tedy do jeho odvolání.

2.2 Doba zpracování osobních údajů ve vztahu k Marketingovému souhlasu

Vámi udělený souhlas pro tyto účely zpracování je udělen na dobu neurčitou, tedy do jeho odvolání. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení distribuovaných elektronickou cestou můžete rovněž odvolat prostřednictvím hypertextového odkazu, který je součástí každého obchodního sdělení.

2.3 Odvolání souhlasu

Každý souhlas může být odvolán zvlášť vůči každému Správci. Je na Vašem rozhodnutí, zda svůj souhlas odvoláte vůči všem Správcům či pouze vůči vybraným.

Odvolání souhlasu můžete provést na tomto odkazu unsubscribe.volsor.com či prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu [email protected].

V případě odvolání souhlasu prostřednictvím e-mailu prosím uveďte Vaše identifikační údaje, zda se jedná o souhlas se zpracováním osobních údajů nebo o souhlas se zasíláním obchodních sdělení a identifikaci Správce vůči, kterému má být souhlas odvolán. Berete na vědomí, že do doby, než budou z Vaší strany poskytnuty informace v nezbytném rozsahu, budou Vaše osobní údaje nadále zpracovávány.

3 Příjemci osobních údajů a předávání osobních údajů

Správci Vaše osobní údaje mohou poskytnout dalším subjektům pouze v případě, pokud k tomu mají zákonný důvod/povinnost (např. na žádost orgánu dohledu, orgánu činných v trestním řízení či jiným subjektům, kterým svědčí zákonné právo pro přístup k osobním údajům).

Berete na vědomí, že Správci mohou předat Vaše osobní údaje dalším subjektům pro účely výkonu svých práv, plnění právních povinností či z důvodu ochrany svých oprávněných zájmů, například inkasní agentuře, které Správce pověří vymožením pohledávky za Vámi. Takovéto subjekty budou jednat z pověření Správce a budou zpracovateli Vašich osobních údajů.

3.1 Zpracovatelé

Pro splnění účelů zpracování osobních údajů uvedených v těchto Pravidlech může být nutné umožnit po omezenou dobu přístup k Vašim osobním údajům dalším subjektům, kteří budou v postavení zpracovatelů osobních údajů. Mezi tyto zpracovatele se řadí:

 • Právní a účetní poradci;
 • Manažeři obchodu a obchodní poradci;
 • Auditorské společnosti a
 • Programátoři a IT poradci.

4 Práva subjektu údajů

V této části pro Vás shrnujeme Vaše práva, která máte vůči Správcům v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

4.1 Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účely zpracování;
 • kategorie osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích (v takovém případě máte právo být informován o vhodných zárukách o předání);
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo právo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány přímo od Vás a
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

Uvedené informace Vám poskytneme na Vaši žádost. V případě Vaši žádosti Vám rovněž poskytneme bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů, a to ve lhůtě jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni prodloužit o další dva měsíce (pokud to bude pro vyřízení Vaši žádosti nezbytné).

Upozorňujeme, že si vyhrazujeme právo neposkytnout kopii zpracovávaných osobních údajů, pokud by poskytnutím byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob (např. v rámci obchodního tajemství, know-how, duševního vlastnictví).

4.2 Právo na opravu

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše nepřesné nebo neaktuální osobní údaje.

4.3 Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu smazali Vaše osobní údaje. Máme povinnost na základě Vaši žádosti Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • vznesl/a jste námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje a
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

V případě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů společnost VOLSOR informuje další Správce, kteří na základě Vámi uděleného souhlasu zpracovávají Vaše osobní údaje, s žádostí o jejich výmaz.

Upozorňujeme, že Správce není povinen vyhovět Vaší žádosti, pokud je zpracování nezbytné (i) pro výkon práva na svobodu projevu a informace, (ii) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen, (iii) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, (iv) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování, (v) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

4.4 Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz Vašich osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • Správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Vašich práv a
 • vznesl/a jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy.

4.5 Informační povinnost

Máte právo požadovat, abychom Vás informovali o všech příjemcích osobních údajů, kterým jsme Vaše osobní údaje zpřístupnili.

4.6 Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat Vaše osobní údaje, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil. Právo na přenositelnost osobních údajů máte v případě, že je zpracování Vašich osobních údajů založeno na základě souhlasu nebo smlouvy a zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu Vašeho práva na přenositelnost máte právo na to, abychom osobní údaje předali přímo jinému správci, je-li to technicky možné. Tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

V případě přímého předání Vašich osobních údajů jedním Správcem druhému správci, může Správce osobní údaje i nadále zpracovávat a umožnit Vám výkon Vašich dalších práv.

4.7 Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Správci nebudou dále Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáží, že jejich oprávněné zájmy převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Pokud se Vaše námitka bude týkat zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, Správci na základě Vaší námitky, nebudou již nadále Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

4.8 Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Máto právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (na základě algoritmu), včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Profilování je automatizované zpracování osobních údajů, které spočívá ve vyhodnocování Vašich osobních preferencí a zájmů za účelem personalizace nabídky produktů a služeb.

Žádná rozhodnutí Správců nejsou výhradně založena na automatizovaném zpracování.

5 Kontaktní údaje a orgán dozoru

Pokud Vám bude cokoliv nejasné či budete chtít vznést jakoukoliv žádost, podnět, námitku či stížnost, obraťte se na nás na následujících kontaktních údajích:

E-mail: [email protected]

Tel.: +420 774 997 782

Veškeré Vaše podání se budeme snažit vyřídit bez zbytečného odkladu či v odůvodněných případech do 30 dnů od jejich přijetí. Prosíme o schovívavost v případech, kdy tuto lhůtu budeme nuceni prodloužit v případě vyšší složitosti či počtu žádostí až na dva měsíce.

Závěrem si Vás dovolujeme upozornit na Vaše právo kdykoliv podat stížnost u orgánu dozoru. Orgánem dozoru pro zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů̊, sídlící́ na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice, www.uoou.cz.

 

Máte zájem o půjčku?

 

Společnost INTERSTORE CAPITAL s.r.o. není zprostředkovatelem ani poskytovatelem půjčky, nýbrž pouze správcem reklamních kampaní a správcem této domény. Společnost INTERSTORE CAPITAL s.r.o. je vázaným zástupcem firmy VOLSOR s.r.o., IČO: 013 85 011; DIČ: CZ01385011 sídlem Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 392/9, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201387 Tyto Internetové stránky jsou napojeny na automatizovaný systém Volsor na vyhledávání finančních služeb, a to konkrétně půjček, zápůjček, úvěrů nebo jiných obdobných finančních služeb (dále též jen Systém). Systém pouze zpracovává žádosti zájemců o finanční služby třetích osob – úvěrových společností. Systém samostatně neposkytuje žádné finanční služby, pouze spojuje zájemce o finanční služby s úvěrovými společnostmi.

 

Copyright © 2015 - 2023 XXLCredit.cz. *Informace uvedené na těchto stránkách jsou pouze orientační a nemusí být aktuální. Podmínky se liší podle vybrané úvěrové společnosti.